Regulamin

Warunki Uczestnictwa w Programie e-lar.pl

 

1. Informacje

Dokument Warunki Uczestnictwa określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego e-lar ( zwany dalej „Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Punktów.

 

2. Program

2.1 Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez BV Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ( zwanym dalej „BV”) przy współpracy firm, z którymi BV zawarł umowy współpracy (zwani dalej „Partnerzy”). Program jest prowadzony na terenie Polski. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie e-lar.pl

2.2 Program Lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem przez Klienta określonych produktów lub usług Partnerów zostaną przyznane punkty (zwane dalej „Punkty”). Przyznane Punkty Klient będzie mógł sprzedać, kupić, wymienić na punkty u innego Partnera po aktualnym kursie e-lara bądź wymienić na nagrody dostępne u Partnerów.

 

3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie Polski.

3.2 Uczestnikiem programu staje się każdy klient dokonujący zakupu u Partnera programu.

3.3 Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające; BV nie przyjmie wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby identyfikującej się jednym adresem e-mail.

3.4 Informacje dotyczące Programu będą przekazywane w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zamówienia u Partnera)

 

4. Przyznawanie Punktów

4.1 W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w punktach sprzedaży Partnerów, uczestniczących w Programie Lojalnościowym e-lar.pl zostaną przyznane Punkty e-lar. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług będzie dostępna na stronie internetowej Programu lub w aplikacji mobilnej.

4.2 Partnerzy odpowiadają za dokładność przyznawania Punktów.

4.3 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

4.4 Partnerzy Programu określają za jakie towary i usługi będą przyznawane Punkty.

4.5 Informacje o Partnerach, uczestniczących w Programie punktach sprzedaży Partnerów oraz inne informacje dotyczące Programu uzyskać można na stronie internetowej Programu.
4.6 Aby uzyskać Punkty należy dokonać zakupu produktu/usługi u Partnera.

4.7 System e-lar.pl przewiduje możliwość zakupu punktów danego partnera po aktualnym kursie „e-lar” dostępnym na stronie Programu i aplikacji mobilnej. Zakup możliwy jest za walutę PLN. Możliwa jest także wymiana punktów jednego partnera na punkty drugiego partnera po aktualnym kursie punktów danego partnera dostępnego na stronie Programu i w aplikacji mobilnej.

4.8 W przypadku odstąpienia od zakupu, umowy, wypowiedzenia jej, lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, BV i Partnerzy Programu zastrzegają sobie prawo do cofnięcia przyznanych Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

 

5. Stan Konta e-lar

5.1 Przyznane Punkty są przypisane do konta Klienta do adresu e-mail. Aktualny stan Konta można sprawdzić za pomocą aplikacji lub na stronie internetowej Programu.

5.2 Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej na podany w zawiadomieniu adres, najpóźniej w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki wydane przez Partnerów w związku z nabyciem produktów lub usług, za które przyznane zostały Punkty. Zastrzeżenia zostaną przekazane przez BV do właściwego Partnera Programu celem weryfikacji ich zasadności. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.

 

6. Wymiana Punktów na Nagrody

6.1 Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej równowartość punktów potrzebnych do odebrania nagrody.

6.2 W przypadku zmiany prawa BV zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku ; Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.

6.3 W przypadku gdy liczba Punktów zebranych na Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybraną przez Państwa Nagrodę, możliwa jest zamiana/kupno punktów.

6.4 Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z wyborem na Nagrody, które oferują Partnerzy programu.

6.5 Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest możliwe tylko za zgodą BV

6.6 Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie Lojalnościowym, tzn. Punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności. W przypadku zamówienia Nagrody za pomocą strony internetowej Programu uczestnik musi wypełnić zgłoszenie dostępne na w/w stronie.

6.7 Przyznane Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.

6.8 Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

6.9 Przed wydaniem Nagrody BV lub Partnerzy Programu mogą powtórnie sprawdzić stan Państwa Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w punkcie 6.2 powyżej.

6.10 Zamówienie Nagrody następuje zgodnie z Regulaminem zamawiania i dostawy Nagród lub zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Programu i jest realizowane w ciągu 21 dni, chyba że wskazany zostanie inny termin.

6.11 BV jak również poszczególni Partnerzy Programu, odpowiadają tylko za przekazanie (dostarczenie) uczestnikom Programu własnych Nagród.

6.12 Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

7. Wygaśnięcie Punktów

Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty e-lar wygasają po upływie, 12 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta e-lar nie zostaną przyznane Punkty e-lar ani nie zostaną wymienione Punkty e-lar na Nagrody - Konto e-lar może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

 

8. Ustanie uczestnictwa w Programie

8.1 Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym można zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie BV przesłane na adres (BV Sp. z o.o. ul Warszawska 76/67, 15-201 Białystok).

8.2 Z ważnych powodów BV może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie dostępu do konta osobie nieupoważnionej, lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Można odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres (BV Sp. z o.o. ul Warszawska 76/67, 15-201 Białystok).

8.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.

 

11. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez BV, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży Partnerów, lub w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub na stronie internetowej Programu. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie.

 

12. Zakończenie Programu

12.1 BV może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, w punktach sprzedaży Partnerów Programu  lub w materiałach reklamowych.

12.2 Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 

13. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Najnowsze nagrody

Zestaw eGo 2x VIVI mini
10499 pkt

Lampa LED do jazdy dziennej 45W IP68
2489 pkt

Bestsellery

Żarówka LED 4.2W G9
289 pkt

Żarówka LED 5.5W E14
299 pkt

Polecane nagrody

Zestaw eGo 2x VIVI mini
10499 pkt

Lampa LED do jazdy dziennej 45W IP68
2489 pkt

Aplikacje

Moduł PrestaShop   » pobierz
Instrukcja instalacji modułu   » pobierz

Zainstaluj aplikację
na smartfonie
i wymieniaj punkty na nagrody
kiedy tylko chcesz


pobierz >>

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

 

©2014 BV Sp. z o.o. All rights reserved